Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky společnosti Jen zdravě, s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Prodávající upozorňuje na možnost výjimečného omylu v cenových příp. jiných informacích na e-shopu. V takovém případě má prodávající vůči kupujícímu nárok na doplatek ceny zboží do výše ceny obvyklé, za kterou prodávající prodává dané zboží v dané době ostatním zákazníkům, příp. právo od smlouvy odstoupit.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od doručení kupujícímu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od doručení vráceného žboží a odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Obsah zásilky zkontrolujte co nejdříve – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě s přepravcem.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - viz: GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povolujete společnosti Jen zdravě s.r.o., se sídlemPříkop 843/4, IČ: 05539310., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95942 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • ………….

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem provozu eshopu a prodeje zboží.Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 1 roku.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na jen.zdrave@seznam.cz, nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti [odkaz]

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru :
 • PSoIT-Pavel Schauer
 • e-mail: schauer@psoit.sk
  Brezová 723/20,
  900 42 Dunajská Lužná
  IČO: 40506975, DIČ: 1042066531
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 •  
 • Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.